Rada SM

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.

 

1. Blank Jan - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Godlewski Michał - Z-ca Przewodniczącego
3. Wilangowski Remiliusz - Sekretarz
4. Barzyk Magdalena - Członek
5. Buller Edward - Członek
6. Czyżykowski Kazimierz - Członek
7. Gorczewska Ewa - Członek
8. Jankiewicz Wojciech - Członek
9. Koźmińska Anna - Członek
10. Lignowski Zygfryd - Członek